Gdańsk z Kajaka - Kamienna Grobla 2 | Wycieczki i wypożyczalnia kajaków

Warunki uczestnictwa w wycieczce kajakowej
organizowanej przez Gdańsk z Kajaka

Warunki udziału:

 1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków uczestnictwa, potwierdzając je własnoręcznym podpisem na liście obecności.

 2. W wycieczce mogą brać udział osoby w wieku powyżej 18 lat.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wycieczce tylko pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

 4. Prawo udziału w wycieczce mają wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w imprezie.

 5. Organizator może dopuścić do udziału w wycieczce osoby, których stan zdrowia wymaga specjalnych działań lub szczególnej uwagi. Fakt ten należy bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem rezerwacji.

 6. Każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność pływania.

Podczas wycieczki:

 1. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.

 2. Przed i w trakcie trwania wycieczki obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu oraz używania innych środków odurzających.

 3. Zabrania się wyprzedzania instruktora otwierającego grupę oraz pozostawania za zamykającym grupę.

 4. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony przyrody.

 5. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom wycieczki w miarę swoich możliwości.

 6. Każdy uczestnik wycieczki powinien być ubrany adekwatnie do warunków pogodowych.

 7. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.

 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników wycieczki.

 9. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby pozostające pod jego opieką w czasie udziału w wycieczce, w szczególności kosztów szkody powstałej w przypadkach niewłaściwego bądź niedbałego używania powierzonego przez organizatora sprzętu pływającego i innego wyposażenia.

 10. Uczestnik wycieczki ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu, który został mu udostępniony na czas trwania wycieczki, bez względu na stopień zamortyzowania oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

Wartości szkody będą rozliczane na podstawie poniższego zestawienia:
- wiosło: zgubienie, wygięcie, złamanie, pęknięcie - 120 zł/szt
- kamizelka do kajaka dwuosobowego: porwanie, wypalenie dziury, zgubienie - 80 zł/szt
- kamizelka do kajaka jednoosobowego: porwanie, wypalenie dziury, zgubienie - 150 zł/szt
- worek kajakowy: porwanie, wypalenie dziury, zgubienie - 80 zł/szt
- kajak dwuosobowy DAG pokrywa luku bagażowego: zniszczenie, wypalenie dziury, zgubienie - 120 zł/szt
- kajak dwuosobowy DAG oparcie siedzenia: zniszczenie, wypalenie dziury, zgubienie - 200 zł/szt.
- kajak dwuosobowy DAG korek spustowy: zniszczenie, zgubienie - 20 zł/szt.
- kajak jedno i dwuosobowy Prijon Cruiser pokrywa luku bagażowego: zniszczenie, wypalenie dziury, pęknięcie, zgubienie - 200 zł/szt
- kajak jedno i dwuosobowy Prijon Cruiser oparcie siedzenia: zniszczenie, wypalenie dziury, zgubienie - 150 zł/szt

- fartuch kajakowy nylonowy: porwanie, wypalenie dziury, zgubienie - 150 zł/szt

 1. Instruktor prowadzący wycieczkę ma prawo wyłączenia z udziału osób, które nie podporządkują się warunkom uczestnictwa.

 2. W przypadku wyłączenia z udziału osób, które nie podporządkują się warunkom uczestnictwa organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestnika kosztami awaryjnego odbioru sprzętu w kwocie minimum 200 zł/osoba.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator wycieczki zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu oraz odwołania wycieczki w przypadku złych warunków pogodowych.

 2. Przed rozpoczęciem wycieczki wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się u organizatora.

 3. Za szkody powstałe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

 4. Nieznajomość warunków uczestnictwa nie zwalnia od ich przestrzegania.

 5. Ostateczna interpretacja warunków udziału w imprezie należy do organizatora.